Generalforsamling

. . . . . . . . . .

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. $ 4. På valg er:
  • Arne Lhjungmann Pedersen. Modtager ikke genvalg
  • Charlotte Jervelund. Villig til genvalg
  • Ib Stolberg-Rohr. Villig til genvalg
 6. Valg af suppleant. På valg er:
  • Jørn Anders Jørgensen. Villig til genvalg
 7. Valg af revisor. På valg er:
  • Jens Herborg. Villig til genvalg
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige kontingent
 9. Eventuelt

   
  Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde

Referat af generalforsamlingen
mandag den 4. marts 2019 i Hjortspringbådens Laug

 1. Valg af dirigent: K.V. Valbjørn blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at
  generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

 2. Formandens beretning:
  Beretningen kan i sin helhed ses her. I kort form kan nævnes:
  Lauget blev gældfri i 2018 med sidste udbetaling 25.000kr på huslånet. Svensk TV optog film med Tilia i Mjels Vig til en historisk udsendelse og en god del af bådelaugets medlemmer deltog.
  Besøgstallene til Lindeværftet har været svagt faldende (med ca. 7%.). Godt salg af husflid.
  Tilia har været på 2 sejladser ud fra Dyvig.
  Arbejdet med ”Bjørkebåden” går støt frem.
  Angreb af borebiller på værkstedet kræver meget arbejde af medlemmerne, også i det kommende forår.
  Dirigenten konstaterede, at ingen havde spørgsmål til beretningen og konstaterede den dermed godkendt.

 3. Regnskab 2018: John aflagde beretning for regnskabet, der sås at være revideret af revisorerne 28. feb.2019. Indtægter i alt 76.051 kr. og udgifter i alt 39.190 kr. gav et overskud i året på 36.861 kr. og en ballance aktivt og passivt på 255.400 kr.
  Det blev godkendt af generalforsamlingen.
  (regnskab - lauget, regnskab - TMF og status).

 4. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var fremkommet.

 5. Valg til bestyrelsen: På valg var Charlotte, Ib og Arne L.: Ib og Charlotte blev foreslået genvalgt og modtog dette, mens Arne L ønskede at blive afløst. Karl Erik Hansen (Kalle) blev foreslået og valgt ind.
  Konstitueringen kan ses i Kontakt efter den 26. marts 2019.

 6. Valg af supleant: På valg er C.B. Hansen, som modtog genvalg.

 7. Valg af revisor: På valg er Jens Herborg. Valgt igen.

 8. Fremlæggelse af budget og det årlige kontingent for 2020: John fremlagde forslag til 2019 budgettet på indtægter 55.800 kr. og udgifter 60.350 kr., altså med et underskud, da kassebeholdningen er vokset kraftigt og tåler et forbrug herfra på -4.550 kr. Samtidig blev kontingentet foreslået som nu på
  150kr/person.

  Vedr. Tilskud fra Traugott Møllers Fond:
  I 2018 blev forbruget herfra på 3.669,26 kr., og der resterer derfor alene 300,28 kr. af tilskuddet på oprindeligt 15.000kr.

  Revideret af Jens Herborg og Hans Peter Rasmussen 28. feb. 2019.

  John fremlagde på opfordring regnskabstal bagud for 2010 -2018, og detaljeret forbrug for bygningen 2009 – 2018 (el, vand, renovation m.v.).

  Alt vedtaget som fremlagt.  (Kan ses her samt punkt 6.3, begge med historiske tal).

 9. Eventuelt:Der blev stillet spørgsmål til, hvem der var tiltænkt at hjælpe os med behandling af spærene i smedjens loft. Samtidig blev det oplyst, at der nok er behov for endnu en rengøring af de meget støvede lægter, før der sprøjtes. Formanden konstaterede, at smedene så nok måtte efter det endnu engang, evt. med trykluft el.li. Jørn Anders har tilbudt at foretage sprøjtningen efterfølgende, da han har arbejdet med lignende tidligere.

  Ref. Lisbeth

Referent Lisbeth